Dansk Sexologforenings Privatlivspolitik

Dansk Sexologforening behandler personoplysninger for medlemmer og andre interesse- rede i Dansk Sexologforenings aktiviteter, og behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for foreningens arbejde. Oplysningerne er kun tilgængelige for foreningens bestyrelse, i praksis formanden og kassereren.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. For medlemmer – medlemsoplysninger:
  1. Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, evt. navn og adresse på din klinik, hjemmeside, uddannelse, uddannelsesår- og sted.
  2. Andre oplysninger om aktiviteter i foreningen. Fx deltagelse i arrangementer.
 2. For personer som er interesserede i foreningens aktiviteter:
  1. Navn, e-mailadresse, evt. telefonnummer
 3. For kontaktpersoner hos foreningens samarbejdspartnere:
  1. Navn, e-mailadresse, evt. telefonnummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får primært oplysningerne oplyst af personerne selv. Ved indmeldelse i foreningen afgiver medlemmet disse informationer. Ved deltagelse i arrangementer kan vi også indsamle oplysninger.

For kontaktpersoner hos foreningens samarbejdspartnere er oplysningerne oftest hentet fra kommunens og virksomhedernes hjemmesider.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 1. Formål med behandling af personoplysninger for medlemmer:
  1. Information og kommunikation om foreningens aktiviteter, sociale arrange- menter og indkaldelse til generalforsamling
  2. Foreningens medlemshåndtering
  3. Foreningens planlægning, gennemførelse og opfølgning af aktiviteter
  4. Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende Herunder situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Formål med behandling af oplysninger for interesserede:
  • Kommunikation om foreningens aktiviteter
 • Formål med behandling af oplysninger for kontaktpersoner hos foreningens samar- bejdspartnere:
  • Kommunikation i forbindelse med foreningens aktiviteter

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver og videresælger ikke personoplysninger til andre. Elektronisk kommunika- tion til flere sendes som Bc eller via foreningens medlemssystem. I tilfælde, hvor det af praktiske hensyn er nødvendigt at udlevere personoplysninger til andre medlemmer, sker det altid efter aftale. Oplysninger udleveres ikke, hvis der ikke gives samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 1. Medlemmer:

Vi opbevarer medlemmers personoplysninger efter medlemskabets ophør til stati- stik, til bestyrelsens arbejde og så længe de har historisk værdi. På anmodning bliver de slettet eller anonymiseret.

 • Interesserede:

Vi opbevarer personoplysninger indtil du beder om at bliver slettet fra foreningens interesseliste.

 • Kontaktpersoner:

Vi opbevarer personoplysninger indtil samarbejdet ophører, eller til du beder os slette dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler per- sonoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplys- ninger, rettes eller slettes oplysningerne hurtigst muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gæl- dende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dansk Sexologforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Foreningens CVR nr: 41059036
Kontaktperson: Lars Juhl
Telefonnr.: 40 36 01 23

Mail: lars.juhl@sexogpar.dk
Website: http://dansksexologforening.dk/